Przyjście | K |
Wybierz miasto >>>Gmina Kamienna Góra

http:// | http://www.gminakamiennagora.pl/

Aktualności
 • Dolnośląskie Małe Granty 2019-10-18T15:17:07+02:00

  Dziś rusza nabór wniosków do kolejnej, już 5 edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty.


  Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?

  Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe?
  Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
  A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?
  Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!

  Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
  - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  - turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
  - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  - działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
  - działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

  Kto może starać się o dotację?
  - Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat.
  - Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

  Ile wynosi dotacja?
  - Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
  - Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

  Gdzie mogą być realizowane projekty?
  Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

  Do kiedy trwa nabór?
  Nabór wniosków trwa od 17 października do 27 października 2019 roku do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków.

  Czas realizacji projektów?
  Projekty można będzie realizować od 6 listopada do 15 grudnia 2019 roku.

  Jak się zgłosić?
  - zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl

  - internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl


  Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl

  Program Dolnośląskie Małe Granty jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 • Informacja Wójta Gminy 2019-10-18T12:54:55+02:00

  INFORMACJA WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

  W dniu 30 października o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Raszowie odbędzie się spotkanie dla mieszkańców prowadzone przez Patrol Rozminowania 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu dotyczące zagrożeń stwarzanych przez niewybuchy, niewypały i inne przedmioty pochodzenia wojskowego oraz zasady postępowania po ich znalezieniu.

  Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu.


  Wójt Gminy
  /-/
  Patryk Straus

 • Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. 2019-10-18T09:22:00+02:00

   
  Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40%  w
  formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na
  mikroinstalacje fotowoltaiczne  do 50 KWp.
  Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z
  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
  Warszawie na realizację 100% inwestycji.​Nie trzeba brać kredytu jedynie  można.
   
  Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z
  podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji.
   
   Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym
  posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz
  co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w
  skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
   
  Jako Fundacja Dar Oze promujemy rozproszoną energetykę​,​ więc bardzo nas cieszy że Narodowy Fundusz
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu  ​„Agroenergia​”.
  Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów do dnia 15.12.2019​.
  Drogi inwestorze Ważne!
  Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania, może być taka sytuacja że,gdy wyczerpie się alokacja środków, dotacje
  zostaną wstrzymane. ​ Im szybciej złożymy wniosek tym większa szansa na uzyskanie
  dofinansowania​.
   
  Jako Fundacja Dar Oze  tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu.  
  Nasz zespół  tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze oraz z Regionalnych
  Programów Operacyjnych.
   
  Inwestorze   
  Zacznij produkować energię elektryczną  na własny użytek samemu dzięki instalacji fotowoltaicznej.
   Nie kupuj energii elektrycznej od zakładu energetycznego, produkuj ją samemu.
  Uzyskaj do 90% dofinansowania na remont własnego budynku z programu Czyste Powietrze.
   
  Będziemy pracowali dla Państwa do uzyskania sukcesu, oraz będziemy do państwa dyspozycji od podpisania umowy
  aż po rozliczanie projektu.
   
   ​ Każdy rolnik, który chce uzyskać dofinansowanie 40% na instalację
  fotowoltaiczną,  oraz każda osoba indywidualna, która chce uzyskać
  dofinansowanie na remont budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego
  proszona jest o kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów.
   
  Kontakt​:
  Dariusz Skrobisz: ​575 475 306
  Fundacja Dar Oze
  Zapraszamy na naszą stronę internetową: ​daroze.pl   
  info@fundacjadaroze.pl
  Asystentka; Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778  irena.chomicka@fundacjadaroze.pl  
  Do usłyszenia do zobaczenia

 • XII Sesja Rady Gminy Kamienna 2019-10-11T12:19:39+02:00

  kamiennaOS.0002.11.2019

  Kamienna Góra, dnia 11.10.2019r.

   

   


  Z a w i a d o m i e n i e

   

  Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra ul. Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra (sala nr 402 - III piętro) - odbędzie się XIIISesja Rady Gminy Kamienna Góra, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

  3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

  4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych:

   - projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

   - projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

  5. Założenia do budżetu gminy na 2020 rok.

  6. Podjęcie uchwał:

   - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

   -projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/249/17 Rady Gminy Kamienna Góra
   z dnia 28 grudnia2017 roku, w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
   i odpłatności za usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,z wyłączeniem specjalistycznych usługopiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowegolub całkowitego zwolnieniaod opłat, jak również trybu ich pobierania,

   - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzeszów,

   - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu,

   - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu,

   - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu,

   - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krzeszowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

  7. Sprawy różne.

  8. Zamknięcie obrad.

 • NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA. Czadrów, Ptaszków 2019-10-15T10:45:14+02:00

  KROŚ.6845.1.9.2019 Kamienna Góra, 15.10.2019 r.

   

  WYKAZ

  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYCZENIA.

   

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.
  2018 poz. 2204ze zmianami.) – Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia.

   

  1. Przeznacza się do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:

  Nr ewid. działki

  Pow. w

  Nr

  KW

  Położenie działki

  Rodzaj

  gruntu

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

  Okres

  umowy

  Wysokość czynszu

  Uwagi

  cz. 391/16

  4650

  JG1K/00007099/8

  Czadrów

   

  Ps III – 0,2050 ha,

  R IV a – 0,2600 ha,

  Użyczenie

  na czas nieoznaczony

   

  -

   

  Teren przy boisku sportowym w Czadrowie. Użyczenie na rzecz Sołtysa wsi Czadrów.

  cz. 149/1

  23,31

  JG1K/00007097/4

  Ptaszków

  ŁIV – 0,002331 ha,

  Dzierżawa

  Do 3 lat

  28,67 zł

  brutto

  miesięcznie

   

  Grunt pod pomieszczeniem gospodarczym

   

  2. Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:

  - Urzędu Gminy Kamienna Góra,

  - w sposób zwyczajowo przyjęty we wsiach: Czadrów, Ptaszków.

  Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl

   

   

Zamówienia Publiczne
Link zewnętrzny: http://www.gminakamiennagora.pl/

Miasto Kamienna Góra

| http://www.kamiennagora.pl

Aktualności
Warning: DOMDocument::load(http://www.kamiennagora.pl/pl/rss/aktualnosci.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.kamiennagora.pl/pl/rss/aktualnosci.xml" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Zamówienia Publiczne
Link zewnętrzny: http://bip.kamiennagora.pl/list.php?sid=03f8fb844d962945ed96bba800bad70d

Miasto Karpacz

| http://www.karpacz.pl

Aktualności
Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 14 and head in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 46 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 101 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 101 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 103 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 103 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 103 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 103 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 70 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 109 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 153 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 153 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 153 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 153 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag div line 153 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 153 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: body line 47 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 319 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 13 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 320 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 12 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 447 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 473 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'oacute' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 492 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'sect' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 506 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 506 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'oacute' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 520 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'oacute' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 543 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'oacute' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 543 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 609 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 609 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: br line 628 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 629 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: br line 653 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 654 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 741 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 790 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'oacute' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 802 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'oacute' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 816 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'oacute' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 816 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Entity 'nbsp' not defined in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 878 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 878 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 878 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 877 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 878 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 879 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 879 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 879 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 854 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 879 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 879 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 879 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 723 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 879 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 880 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 455 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 11 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 880 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 10 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 9 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 880 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: link line 8 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: meta line 6 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 880 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: meta line 5 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: meta line 4 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): EntityRef: expecting ';' in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Unescaped '<' not allowed in attributes values in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag a line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: div line 880 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): AttValue: " or ' expected in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): attributes construct error in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Couldn't find end of Start Tag strong line 880 in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: meta line 3 and strong in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: head line 2 and a in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Opening and ending tag mismatch: html line 1 and div in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): Extra content at the end of the document in http://www.karpacz.pl/pl/def/news/feed, line: 880 in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Zamówienia Publiczne
Link zewnętrzny: http://bip.karpacz.eu/public/?id=1161

Miasto Kowary

| http://www.kowary.pl

Aktualności
Warning: DOMDocument::load(http://www.kowary.pl/pl/def/news/feed): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.kowary.pl/pl/def/news/feed" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/pl/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Zamówienia Publiczne
Link zewnętrzny: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=46907

Powiat Kamienna Góra

| http://www.kamienna-gora.pl

Aktualności
Zamówienia Publiczne