Procházet | H |
Vyberte obec >>>Habartice

http://www.obechabartice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení

Hamr na Jezeře

http://obechamr.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Oprava komunikací a mostů po povodni 2013 Fri, 13 Sep 2013 20:00:00 +0200
  Předmětem zakázky malého rozsahu je oprava tří pozemních komunikací a čtyř mostů, které byly poničeny během povodně v červnu roku 2013.
 • Břevniště - chodník podél silnice II./278 Wed, 23 Oct 2013 08:30:00 +0200
  Předmětem zakázky je stavba jednostranného chodníku s krytem ze zámkové dlažby podél silnice II./278 v Břevništi a to po pravé straně ve směru z Hamru na Jezeře směrem na Osečnou s autobusovým zálivem před stávající bus-otočkou a lávkou pro pěší přes místní vodoteč „Chrástná“.
 • Oprava komunikace na p.č. 425/20, Hamr na Jezeře Fri, 03 Jun 2016 01:00:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající komunikace v délce cca 172 m spočívající v úsekovém zesílení s opravou a reprofilací asfaltobetonové svrchní vrstvy komunikace. Úsekově dojde k výměně části konstrukčních vrstev s provedením živičného krytu a v závěru úseku dojde k úpravě (zesílení) pokládkou hutněné vrstvy AB recyklátu.
 • Oprava ulice Okružní na p.č. 615, Hamr na Jezeře Fri, 03 Jun 2016 01:00:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající instravilánové komunikace v délce cca 187 m spočívající v úsekovém zesílení s opravou a reprofilací stávající asfaltobetonové svrchní vrstvy komunikace. Úsekově bude provedena výměna části konstrukčních vrstev s provedením živičného krytu. V závěru úseku bude s ohledem na dispozici a okolní vazby komunikace provedena částečná výměna stávající konstrukce za konstrukci s krytem z vegetačních tvárnic.
 • Schodiště ul. Okružní, Hamr na Jezeře Thu, 04 May 2017 13:00:00 +0200
  Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava havarijního stavu kamenné opěrné zdi a stávajícího schodiště v ul. Okružní. Součástí opravy schodiště bude rovněž osazení speciálními kameny, které umožňují sjetí kočárku. Na schodišti bude nově umístěno jednostranné nové pozinkované dvoumadlové zábradlí. V rámci stavby bude také provedena výměna stožárů veřejného osvětlení včetně osazení nových LED svítidel.

Harrachov

http://mesto.harrachov.cz/ |

Aktuální informace
 • Rozsvícení vánočního stromu u nás v Harrachově 11.12.2019 9:24:25
  Stejně jako v letech předcházejících se i o letošní mírně zasněžené adventní neděli 1. prosince rozzářila světýlka vánočního stromu v Parku hraběte Jana Harracha
 • Novou turistickou linkou na Smědavu 2.8.2019 13:39:40
  Od soboty 3. srpna se zavádí zkušební provoz nové linky 790 Tanvald - Souš - Smědava. Turistická linka jezdí po zbytek letních prázdnin v sobotu a neděli, a spojuje Jizerské hory na trase kolem přehrady Souš.
 • Svatoanenské dřevosochání 1.8.2019 11:38:31
  Za velmi pěkného počasí probíhala v posledním červencovém týdnu již po 6. akce Svatoanenské dřevosochání v Parku hraběte Jana Harracha u městského úřadu.
 • ANKETA: Komunitní zahrada v Harrachově? 11.6.2019 4:34:29
  Zcela jistě i na harrachovském sídlišti žijí lidé, kteří by uvítali mít svou zahrádku a vypěstovat si vlastní ovoce či zeleninu
 • Zlatá popelnice 2018 11.6.2019 4:14:11
  Kde v Libereckém kraji nejlíp třídí odpad? Prozradily to výsledky již 14. ročníku soutěže v třídění odpadů Zlatá popelnice, které byly slavnostně vyhlášeny na Ještědu.
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ed822abd-59c3-48c4-912c-bec5d10bc158

Hejnice

http://www.mestohejnice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Rekonstrukce střešní krytiny na domě čp. 594 - 596 Mon, 20 Jan 2020 13:00:00 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní krytiny na ploché střeše panelového domu čp. 594, 595, 596 v Hejnicích V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedeno vyrovnání podkladu střechy, položení modifikovaných pásů s posypem, demontáž a montáž hromosvodů, demontáž a montáž nového oplechování
 • Výměna střešní krytiny budova MÚ Hejnice Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní krytiny na budově MÚ Hejnice, v ulici Nádražní, čp. 521, Hejnice V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena demontáž stávající krytiny, případná oprava bednění, bourání zdiva komínového tělesa nad střechou, instalace střešních oken, oprava zateplení a SDK, tesařské a klempířské práce, pokládka nové střešní krytiny.
 • Hejnice - Úprava plochy před vstupem do čp. 617 Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 +0100
  Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh úpravy plochy před vstupem do objektu čp.617 kde dojde k předláždění povrchu komunikace (zvýšení plochy) z bet. zámkové dlažby za účelem úpravy sklonových poměrů v rozsahu 147m2. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou upraveny i parametry úvraťového obratiště, nově umožňující otáčení vozidel IZS. Plynulé výškové napojení této plochy na stávající stav bude proveden ze stávajícího materiálu – žulové kostky v rozsahu 33m2.
 • Hrubé omítky na hale služeb města Wed, 04 Sep 2019 13:00:00 +0200
  Provedení hrubých omítek na budově haly služeb
 • Mateřská školka Hejnice - technický dozor investora - 2. kolo Tue, 18 Jun 2019 14:00:00 +0200
  Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výkonu odborného technického dozoru investora (TDI) v období realizace a dokončení stavby pro dílo výstavby mateřské školky Hejnice. Předmětem díla je demolice stávající budovy mateřské školky, výstavba nové budovy mateřské školky a kompletní vybavení sanitou a mobiliářem, sadové úpravy, herní prvky, zpevněné plochy, přípojky, vodovodu, teplovodu, splaškové i dešťové kanalizace, přípojky NN a SEK. Předpokládaná rozpočtová cena dozorovaného díla je 47 mil. bez DPH. Seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, předání staveniště zhotovitelům, dohled nad vytyčením stavby, pravidelné zápisy do stavebního deníku s vyjádřením ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby a podmínek nápravy, účast na kontrolních dnech, pravidelná kontrola i mimo kontrolní dny, dodržování podmínek stavebního povolení, péče o systematické doplňování dokumentace dle požadavků stavby a evidence dokumentace dokončených etap stavby, projednání dodatků a změn stavby, které nezvyšují náklady na cenu díla a neprodlužují lhůtu výstavby, bezodkladné podávání informací investorovi o všech závažných okolnostech, kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, sledování finančních nákladů stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi, spolupráce s projektantem a investorem co do souladu s projektem a opatření na odstranění případných závad projektu, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací, uplatňování námětů na zhospodárnění budoucího provozu stavby, hlášení archeologických nálezů, předcházení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí, kontrola dodržování dílčích termínů díla a upozornění zhotovitele i investora na případné odchylky vč. návrhu sankcí, spolupráce při technickém řešení sporů, spolupráce s investorem při řešení nutných změn a dodatků vedoucích k navýšení ceny díla nebo prodloužení lhůty výstavby, příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na samotném převzetí, kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí hotové stavby, organizace zajištění kolaudačního rozhodnutí pro provedenou stavbu, účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního rozhodnutí, kontrolu odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla a po dobu záruky, kontrolu vyklizení staveniště.

Heřmanice

http://www.hermanice.com/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.hermanice.com/rss_v01.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.hermanice.com/rss_v01.php" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://obec-hermanice.profilzadavatele.cz/

Hlavice

http://www.obechlavice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Stomatologická ordinace Jiřetín pod Bukovou Tue, 13 Dec 2016 12:17:00 +0100
  Rekonstrukce nebytového prostoru na stomatologickou ordinaci v čp. 137 v Jiřetíně pod Bukovou.
 • Centrum Sylvatica Jiřetín pod Bukovou - Dodatečné stavební práce Mon, 14 Dec 2015 00:00:00 +0100
  Jedná se o dodatečné stavební práce v rámci stavby "Centrum Sylvatica Jiřetín pod Bukovou". Jedná se o práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, zároveň jsou tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
 • Zateplení budovy OÚ Jiřetín pod Bukovou Mon, 20 Jul 2015 08:30:00 +0200
  Předmětem zakázky je zlepšení technických a hlavně tepelně technických parametrů budovy Obecního úřadu č.p. 103 v Jiřetíně pod Bukovou, a to provedením zateplení obvodového pláště budovy, střechy, stropů, výměnou vnějších výplní. Zateplení bude provedeno kontaktní zateplovacím systémem, nová okna i vstupní dveře budou plastová.
 • Dodávka nábytku a vybavení pro Centrum SYLVATICA Tue, 21 Apr 2015 11:55:00 +0200
  Dodávka nábytku a vybavení pro učebny a dílny nového environmentálního střediska v rámci realizace projektu „Centrum SYLVATICA“, spolufinancovaného v rámci OPŽP prioritní osy 7, reg. č. CZ.1.02/7.1.00/14.23070.
 • Centrum Sylvatica Jiřetín pod Bukovou Thu, 26 Mar 2015 12:00:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je zřízení environmentálního centra určeného ke vzdělávání mládeže, případně i dospělých osob v oblasti poznávání životního prostředí a činností související s udržením udržitelného rozvoje území. Budou provedeny stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 15 (stp.č. 7116), dále budou provedeny zpevněné plochy pro přístup do objektu a parkování, inženýrské sítě, terénní a zahradní úpravy vnějších ploch

Hodkovice nad Mohelkou

http://www.hodkovicenm.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://hodkovicenm.profilzadavatele.cz/

Holany

http://www.holany.cz/ |

Aktuální informace
Externí odkaz: http://www.udeska.info/deska.php?login=holany
Výběrová řízení

Horní Branná

http://www.hbranna.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení

Horní Řasnice

http://www.hornirasnice.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
Externí odkaz:

Hrádek nad Nisou

http://www.hradek.eu/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení

Hrubá Skála

http://www.obechrubaskala.cz/ |

Aktuální informace
Warning: DOMDocument::load(http://www.obechrubaskala.cz/rss/uredni-deska.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78 Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.obechrubaskala.cz/rss/uredni-deska.xml" in /DISK2/WWW/neisse-nisa-nysa.info/www/cz/admin/mods/Odkazy/rsslib.php on line 78
Výběrová řízení
Externí odkaz: http://hrubaskala.profilzadavatele.cz/