Procházet | F |
Vyberte obec >>>Frýdlant v Čechách

http://www.mesto-frydlant.cz/ |

Aktuální informace
 • Muž se zákazem řízení na sebe upozornil přehnaně suverénní jízdou Mon, 21 Oct 2019 15:19:21 +0200
  Když pachatelé napoví, městská policie ochotně reaguje a jde to jak po másle!
 • Letošní frýdlantská piva se poprvé točila v pátek v sídle Libereckého kraje Mon, 21 Oct 2019 13:42:09 +0200
  V rámci Dne regionální potraviny mohli lidé v sídle Libereckého kraje v pátek 18. října 2019 poprvé ochutnat piva Hospodář a Čeledín, která byla uvařena z frýdlantského chmele. Chmel vypěstovala ve své naučné zemědělské stezce Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant (SŠHL), její zástupci ho pak společně s vedením Frýdlantu a dalšími koncem srpna očesali. Na Dni regionální potraviny, na kterém právě SŠHL Frýdlant prezentovala veřejnosti dovednosti svých žáků, začal také oficiální prodej piv. 
 • Frýdlantští hasiči získali dotaci na výstroj i technické prostředky Fri, 18 Oct 2019 11:40:36 +0200
  Město Frýdlant obdrželo v letošním roce čtyři účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Frýdlantští hasiči si tak díky tomu mohou doplnit ochranné a technické prostředky, nechat upravit prostor vozidla určený k uložení mobilní techniky a pořídili si přenosnou motorovou stříkačku nebo kalové čerpadlo.
 • Na frýdlantské základní škole byl založen nový žákovský parlament Fri, 18 Oct 2019 10:25:06 +0200
  Po několikaleté odmlce zahájily v polovině října 2019 na jednotlivých pracovištích frýdlantské základní školy svoji činnost žákovské parlamenty.  Školní žákovský parlament se nevěnuje politice, jak ji známe my dospělí. Jeho členové se snaží zlepšovat prostředí školy, zaměřují se na její vnitřní život, organizují pro spolužáky, učitele, rodiče a veřejnost nejrůznější akce a aktivity. Jsou důležitým článkem v komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy, svojí činností posilují sounáležitost žáků se školou. Členům žákovského parlamentu pomáhají v jejich práci proškolení koordinátoři z řad učitelů školy. U členů žákovských parlamentů se snažíme rozvíjet samostatnost, zodpovědnost, schopnost spolupracovat, komunikovat a kultivovaným způsobem obhajovat a prosazovat své názory. Slavnostní jmenování členů parlamentu proběhlo ve čtvrtek 17. října 2019 v prostorách obřadní síně frýdlantské radnice za účasti starosty města Ing. Dana Ramzera. 
 • Informace z 23. zasedání rady města konaného dne 7. 10. 2019 Wed, 16 Oct 2019 14:45:34 +0200
Výběrová řízení
 • Výstavba autobusových zastávek Údolní u rybníčku a U Hřbitova, Frýdlant - 2. výzva Mon, 17 Jun 2019 17:20:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou autobusových zastávek na nové lince MHD města Frýdlant (v Čechách) v severní části města se zastávkou u hřbitova a v loklalitě Údolí ve Frýdlantu. Realizace autobusových zastávek je navržena pro nové nízkopodlažní autobusy.
 • „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice - II. etapa - rekonstrukce inženýrských sítí" Tue, 05 Feb 2019 11:20:00 +0100
  Upozornění - dne 05.03.2019 zadavatel uveřejnil informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 18.03.2019 do 9 hodin. Viz. Vysvětlení ZD č. 5. Upozornění - dne 22.02.2019 zadavatel uveřejnil informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 11.03.2019 do 9 hodin. Viz. Vysvětlení ZD č. 4. Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova částí komunikací včetně podkladních vrstev, realizace nových a oprava stávajících chodníkových těles, provedení dešťové kanalizace, realizace veřejného osvětlení, obnova zeleně a dodávka a osazení nového mobiliáře v panelovém sídlišti ve Frýdlantu, v lokalitě ulic Na Nivě, Kaplického a U Nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky je i výměna splaškové kanalizace a oprava veřejného vodovodu v této lokalitě. Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 7 a 8 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Systémové číslo zadávacího postupu v NEN N006/19/V00001189, https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00001189. Veškeré informace dle ZZVZ povinně uveřejňované v průběhu zadávacího řízení budou uveřejňovány na profilu zadavatele Město Frýdlant https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262781. NEN bude sloužit pouze k elektronickému podání nabídek na veřejnou zakázku.
 • "Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu" Wed, 09 Jan 2019 19:08:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodovědné učebny v Základní škole Husova ve Frýdlantu. Stavební úpravy budou prováděny v 1. PP objektu školy, kde jsou umístěny stávající šatny žáků a nově zde vznikne přírodovědná učebna, která bude složena z malé a velké učebny. V rámci předmětu plnění budou rovněž opraveny přístupové a parkovací plochy na východní straně budovy navazující na vstup do šaten v 1. PP. Veřejná zakázka je částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 7 a 8 ZP nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 9 ZP. Systémové číslo v NEN: N006/19/V00000537
 • „Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 - 1191 Frýdlant“ Thu, 13 Dec 2018 17:10:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění snížení energetické náročnosti devítipodlažního bytového panelového domu typu T 06 B se třemi vchody (č.p. 1189 a čp. 1190 a 1191), zastřešeného plochou dvouplášťovou střechou. Podrobně je předmět zakázky definován v DPS pro objekt č.p. 1189 a DPS pro objekt č.p. 1190-1191, které tvoří přílohu č. 7 a 8 zadávacích podmínek. Zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Z důvodu odlišného vlastnictví jednotlivých objektů (vchodů) byla žádost o přidělení dotačních prostředků podána samostatně každým ze zadavatelů, společně zadávajících veřejnou zakázku. DPS a položkový rozpočet jsou tedy zpracovány zvlášť pro objekt č.p. 1189 a objekt č.p. 1190-1191, neboť tvořily samostatné přílohy jednotlivých žádostí. Ze stejného důvodu bude výsledkem zadávacího řízení uzavření samostatné smlouvy s každým zadavatelem, podle jeho vlastnického podílu. Nejedná se však o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 ZZVZ, zakázka je zadávána jako celek a zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 14 a 15 zadávacích podmínek nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 16 těchto ZP. Systémové číslo zadávacího postupu v NEN: N006/18/V00029597
 • „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu – Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“ Fri, 23 Nov 2018 15:06:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby. Veřejná zakázka je částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 6 a 7 ZP nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 8 ZP. Systémové číslo v NEN: N006/18/V00028111