Procházet | F |
Vyberte obec >>>Frýdlant v Čechách

http://www.mesto-frydlant.cz/ |

Aktuální informace
Výběrová řízení
 • Výstavba autobusových zastávek Údolní u rybníčku a U Hřbitova, Frýdlant - 2. výzva Mon, 17 Jun 2019 17:20:00 +0200
  Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou autobusových zastávek na nové lince MHD města Frýdlant (v Čechách) v severní části města se zastávkou u hřbitova a v loklalitě Údolí ve Frýdlantu. Realizace autobusových zastávek je navržena pro nové nízkopodlažní autobusy.
 • „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice - II. etapa - rekonstrukce inženýrských sítí" Tue, 05 Feb 2019 11:20:00 +0100
  Upozornění - dne 05.03.2019 zadavatel uveřejnil informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 18.03.2019 do 9 hodin. Viz. Vysvětlení ZD č. 5. Upozornění - dne 22.02.2019 zadavatel uveřejnil informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 11.03.2019 do 9 hodin. Viz. Vysvětlení ZD č. 4. Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova částí komunikací včetně podkladních vrstev, realizace nových a oprava stávajících chodníkových těles, provedení dešťové kanalizace, realizace veřejného osvětlení, obnova zeleně a dodávka a osazení nového mobiliáře v panelovém sídlišti ve Frýdlantu, v lokalitě ulic Na Nivě, Kaplického a U Nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky je i výměna splaškové kanalizace a oprava veřejného vodovodu v této lokalitě. Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 7 a 8 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Systémové číslo zadávacího postupu v NEN N006/19/V00001189, https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00001189. Veškeré informace dle ZZVZ povinně uveřejňované v průběhu zadávacího řízení budou uveřejňovány na profilu zadavatele Město Frýdlant https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262781. NEN bude sloužit pouze k elektronickému podání nabídek na veřejnou zakázku.
 • "Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu" Wed, 09 Jan 2019 19:08:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodovědné učebny v Základní škole Husova ve Frýdlantu. Stavební úpravy budou prováděny v 1. PP objektu školy, kde jsou umístěny stávající šatny žáků a nově zde vznikne přírodovědná učebna, která bude složena z malé a velké učebny. V rámci předmětu plnění budou rovněž opraveny přístupové a parkovací plochy na východní straně budovy navazující na vstup do šaten v 1. PP. Veřejná zakázka je částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 7 a 8 ZP nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 9 ZP. Systémové číslo v NEN: N006/19/V00000537
 • „Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 - 1191 Frýdlant“ Thu, 13 Dec 2018 17:10:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění snížení energetické náročnosti devítipodlažního bytového panelového domu typu T 06 B se třemi vchody (č.p. 1189 a čp. 1190 a 1191), zastřešeného plochou dvouplášťovou střechou. Podrobně je předmět zakázky definován v DPS pro objekt č.p. 1189 a DPS pro objekt č.p. 1190-1191, které tvoří přílohu č. 7 a 8 zadávacích podmínek. Zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Z důvodu odlišného vlastnictví jednotlivých objektů (vchodů) byla žádost o přidělení dotačních prostředků podána samostatně každým ze zadavatelů, společně zadávajících veřejnou zakázku. DPS a položkový rozpočet jsou tedy zpracovány zvlášť pro objekt č.p. 1189 a objekt č.p. 1190-1191, neboť tvořily samostatné přílohy jednotlivých žádostí. Ze stejného důvodu bude výsledkem zadávacího řízení uzavření samostatné smlouvy s každým zadavatelem, podle jeho vlastnického podílu. Nejedná se však o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 ZZVZ, zakázka je zadávána jako celek a zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 14 a 15 zadávacích podmínek nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 16 těchto ZP. Systémové číslo zadávacího postupu v NEN: N006/18/V00029597
 • „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu – Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“ Fri, 23 Nov 2018 15:06:00 +0100
  Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby. Veřejná zakázka je částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911. V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 6 a 7 ZP nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 8 ZP. Systémové číslo v NEN: N006/18/V00028111